Các Điều Khoản Sử Dụng

Cập Nhật Lần Cuối: 23 tháng Mười Một, 2015

 

Mục Đích và Sử Dụng

ELS Educational Services, Inc. ("ELS") cho phép sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm, không chỉ giới hạn vào, bất cứ trang web, URL, hay ứng dụng nào của chúng tôi mà chúng tôi đã liên kết với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (gọi chung là "các trang web"), miễn phí để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của ELS. Để bảo đảm môi trường an toàn, không xúc phạm cho tất cả mọi người dùng chúng tôi đã đặt ra Các Điều Khoản Sử Dụng này, để giải thích những quy tắc sử dụng các trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục vào hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi, người dùng đồng ý chịu sự ràng buộc theo luật định và tuân hành những điều khoản quy định dưới đây.

Tính Cách Hợp Lệ

Các trang web của chúng tôi chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên sử dụng. Công khai cấm bất cứ người nào dưới 18 tuổi vào xem hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi. Bằng cách vào xem hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi bạn bày tỏ và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Quyền Sở Hữu Nội Dung và Sự Cho Phép

Các trang web của chúng tôi và nội dung trong đó được bảo vệ bởi luật về bản quyền, dấu hiệu thương mại, và những luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. ELS và những người cấp giấy phép cho ELS sở hữu độc quyền tất cả mọi quyền hạn, danh hiệu và quyền lợi có liên quan và đối với nội dung, bao gồm tất cả mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc bỏ bớt bất cứ một bản quyền, dấu hiệu thương mại, dấu hiệu dịch vụ hay thông báo đặc quyền nào khác được kết hợp trong hoặc kèm theo nội dung. Không một giấy phép hay quyền hạn nào được cấp cho bạn bởi sự ngụ ý hoặc theo cách khác có liên quan hoặc đối với bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào sở hữu bởi hay kiểm soát bởi ELS hoặc những người cấp giấy phép cho ELS.

Phải lệ thuộc vào việc bạn tuân hành những điều khoản và điều kiện trong phần Các Điều Khoản Sử Dụng này, ELS cho phép bạn tải xuống, xem và in ra bất cứ nội dung nào được cung cấp trong các trang web của chúng tôi, chỉ để sử dụng riêng và không vì mục đích kinh doanh, và phải lệ thuộc vào những điều khoản và hạn chế quy định trong phần Các Điều Khoản Sử Dụng này. Không một nội dung nào trong các trang web của chúng tôi có thể sao chép, lưu trữ, sửa đổi hoặc phân phối tiếp theo cách khác nếu không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Những yêu cầu cho phép phải gửi bằng văn bản đến văn phòng trụ sở của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

ELS Educational Services, Inc.

Kính gửi Phòng Tiếp Thị

7 Roszel Road

Princeton, NJ 08540-6306

Trách Nhiệm

ELS không giám sát tất cả mọi hoạt động trong các trang web của chúng tôi nhưng có toàn quyền để làm việc đó.

(a) An Ninh
Cấm người dùng vi phạm hoặc tìm cách vi phạm các biện pháp an ninh trong trang web này, bao gồm, không giới hạn vào:

  • Sử dụng mật khẩu giả hoặc mật khẩu của người dùng khác hay sử dụng dữ liệu không phải dành cho người dùng đó sử dụng hoặc truy nhập vào một server hay trương mục mà người dùng đó không được phép sử dụng;
  • Tiết lộ một mật khẩu hoặc cho phép một bên thứ ba sử dụng một mật khẩu hay không báo cho ELS biết khi bị mất mật khẩu;
  • Tìm cách thử nghiệm, rà soát hoặc thử điểm yếu của hệ thống hay mạng lưới hoặc xâm phạm an ninh hay những biện pháp xác minh mà không được cho phép;
  • Tìm cách can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ một người dùng, hệ thống chủ hay mạng lưới nào, bao gồm, không chỉ giới hạn vào, bằng cách làm tràn bộ nhớ, "nhấn chìm", "dội bom thư " hoặc "đánh sập hệ thống";
  • Gửi email không tự nguyện, bao gồm những khuyến mãi và/hoặc quảng cáo cho sản phẩm hay dịch vụ;
  • Giả mạo tiêu đề gói TCP/IP hay bất cứ phần nào trong thông tin tiêu đề của bất cứ một email hoặc bài đăng nào trong nhóm tin tức; hoặc
  • Chặn lấy tất cả hay một phần nội dung của trang web, xóa hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào trong trang web, hay liên kết đến những trang web không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

(b) Quy Tắc Tổng Quát.
Người dùng đồng ý chỉ sử dụng các trang web cho những mục đích hợp pháp. Người dùng không được sử dụng các trang web để đăng tải, gửi hoặc truyền tải bất cứ nội dung, hình vẽ, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin hay tài liệu nào khác: (i) xâm phạm, không thích hợp hoặc vi phạm quyền sáng chế, bản quyền, dấu hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền hạn về đạo đức hay quyền hạn khác về sở hữu trí tuệ, hoặc quyền công bố hay giữ kín của ELS, các công ty con và/hoặc thành viên của ELS, hay một bên thứ ba; (ii) vi phạm, hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm, bất cứ một luật hoặc quy định thích ứng nào hay sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (iii) gian dối, giả mạo, đánh lừa hoặc ngụy tạo; (iv) có tính cách xúc phạm, dâm ô, tục tĩu hay khiêu khích; (v) cổ võ sự kỳ thị, cố chấp, kỳ thị chủng tộc, thù ghét, quấy nhiễu hoặc làm hại bất cứ một người hay nhóm nào; (vi) có tính cách hung bạo hoặc đe dọa hay cổ võ sự hung bạo hoặc những hành động nhằm mục đích đe dọa bất cứ một người nào khác; hay (vii) cổ võ những hoạt động hoặc chất liệu phạm pháp hay gây hại (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào những hoạt động nhằm cổ võ hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về việc chế tạo hay mua vũ khí bất hợp pháp hoặc chất liệu bất hợp pháp).

(c) Vi Phạm
ELS có toàn quyền quyết định bất cứ một cách sử dụng nào có vi phạm những quy tắc này hay không, và đưa ra quyết định được xem là thích hợp trong trường hợp có sự vi phạm. Những sự vi phạm an ninh của hệ thống hay mạng lưới có thể sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. ELS sẽ điều tra những trường hợp có thể liên quan đến sự vi phạm như vậy và có thể tham gia, hợp tác với, và tiết lộ thông tin cho, các cơ quan thẩm quyền thi hành luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến sự vi phạm như vậy.

(d) Chấm Dứt Sử Dụng
ELS có thể chấm dứt hoặc đình chỉ một người dùng không được sử dụng tất cả hay một phần của các trang web, mà không cần thông báo, vì bất cứ một hành vi nào mà ELS, có toàn quyền quyết định, tin rằng đã vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ luật thích ứng nào, hoặc gây hại cho quyền lợi của một người dùng khác.

Gửi Thông Tin

Chính sách của ELS là không chấp nhận hoặc xem xét bất cứ ý kiến hay tài liệu nào không tự nguyện dưới bất cứ hình thức nào. KHÔNG được gửi những tài liệu như vậy. Nếu bạn vi phạm lệnh cấm này, chúng tôi có quyền xem xét tất cả mọi tài liệu đã gửi như là tài liệu không bảo mật và không có khiếu nại nào về quyền sở hữu hay quyền hạn cá nhân. Tài liệu đó và tất cả mọi quyền hạn sẽ là tài sản của chúng tôi, hoàn toàn và rõ ràng không bị khiếu nại bởi bạn hay người khác, và chúng tôi sẽ có thể sử dụng những tài sản đó cho bất cứ một mục đích nào, kể cả quảng cáo và khuyến mãi, mà không phải trả tiền hay thực hiện bất cứ bổn phận nào khác đối với bất cứ một người nào, kể cả bạn.

Mạng Internet và Các Liên Kết

ELS không chịu trách nhiệm về an ninh trong các trang web của chúng tôi hoặc sự liên lạc của bạn với các trang web của chúng tôi trong mạng internet. Nghiêm cấm liên kết những trang khác với các trang web của chúng tôi nếu ELS không có văn bản cho phép trước. Chúng tôi có thể cho phép một số trường hợp liên kết để thuận tiện sử dụng, nhưng ELS không chịu trách nhiệm về bất cứ trang nào không phải là thành viên có liên kết đến ELS hoặc về những tài liệu đăng tải trong các trang web của chúng tôi bởi bất cứ người nào khác ngoài ELS. Liên kết đến những trang hoặc nguồn không phải thành viên không ngụ ý bất cứ một sự ủng hộ nào bởi ELS đối với những trang hoặc nguồn đó hay nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ được cung cấp từ những trang hoặc nguồn đó. Bạn công nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận tất cả mọi rủi ro từ việc sử dụng bất cứ trang hay nguồn nào như vậy. ELS không trình bày hoặc bảo đảm về nội dung, sự đầy đủ hay sự chính xác của những liên kết hoặc những trang được liên kết đến các trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các quy tắc và chính sách bảo mật thông tin của những trang được liên kết có thể khác với của ELS và bạn nên xem kỹ khi sử dụng bất cứ trang nào khác.

Những Cách Sử Dụng Bị Cấm

Nghiêm cấm làm gián đoạn hoặc làm hư hại các trang web của chúng tôi, nội dung hay những biện pháp an ninh trong đó hoặc quấy nhiễu hay miệt thị ELS hay sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân viên của chúng tôi. Không được gửi email ngoài mong muốn (thư rác) đến hoặc qua các trang web của chúng tôi.

Thông Báo Về Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ ("DMCA")

ELS Educational Services, Inc. sở hữu, bảo vệ và thực thi bản quyền đối với những tài liệu sáng tạo của mình và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác. Các trang web của chúng tôi có tài liệu của những bên thứ ba và liên kết đến trang web, cổng thông tin và thư mục của những bên thứ ba. Vì vậy, tài liệu của những bên thứ ba, không sở hữu hoặc kiểm soát bởi ELS, được đưa vào hay liên kết đến các trang web của chúng tôi hoặc được lưu trữ hay truyền tải bởi hoặc qua các trang web của ELS. Trong giới hạn hiểu biết của ELS, những tài liệu này không vi phạm bản quyền của người khác. Khi nhận được thông báo thích hợp về việc khiếu nại vi phạm (đoạn văn kế tiếp giải thích làm thế nào để ra thông báo thích hợp), ELS sẽ nhanh chóng trả lời bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa sử dụng những tài liệu bị khiếu nại vi phạm hay bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa sử dụng những liên kết đến tài liệu đó. Chính sách của ELS là chấm dứt sự hợp tác với những bên thứ ba nhiều lần vi phạm bản quyền của người khác nếu ELS biết rằng sự vi phạm nhiều lần của bên thứ ba đó có liên quan đến việc họ sử dụng các trang web, liên kết, hoặc hệ thống và mạng lưới lưu trữ và truyền thông của ELS.

Làm Thế Nào để Ra Thông Báo về Sự Vi Phạm

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách thức cấu thành sự vi phạm bản quyền, xin hãy gửi văn bản Thông Báo cho Người Đại Diện của ELS liệt kê dưới đây trong đó có những thông tin sau đây:

(1.) Xác định tác phẩm có bản quyền (hoặc liệt kê những tác phẩm có bản quyền) mà bạn khiếu nại là đã bị vi phạm;

(2.) Phần giải thích về tài liệu bị khiếu nại là vi phạm và cung cấp đủ chi tiết để chúng tôi có thể tìm thấy tài liệu đó trong các trang web của chúng tôi;

(3.) Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;

(4.) Phần tuyên ngôn rằng bạn có thiện ý khi tin rằng cách sử dụng bị khiếu nại không được bạn, người đại diện của bạn, hay luật pháp cho phép;

(5.) Phần tuyên ngôn nói rằng thông tin trong thông báo của bạn chính xác, và bạn cam kết sẽ chịu phạt nếu khai gian, rằng bạn sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho người sở hữu bản quyền; và,

(6.) Chữ ký điện tử hay chữ ký truyền thống của bạn hoặc chữ ký điện tử hay chữ ký truyền thống của người đã ủy quyền cho bạn để đại diện cho họ.

Có thể liên lạc với Người Đại Diện đặc trách Thông Báo về việc khiếu nại vi phạm bản quyền được chỉ định của ELS bằng cách như sau:

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: ELS Educational Services, Inc.

Tên Người Đại Diện đặc trách Thông Báo: Rita Pauls

Gửi bằng bưu điện: 7 Roszel Rd, Princeton, NJ 087540

Bằng điện thoại: (609) 759-5371

Gửi bằng fax: (609) 524-9870

Email: rita.pauls@berlitz.de

ELS tuân theo những thủ tục trình bày trong DMCA về việc thông báo thích hợp của người dùng và bên khiếu nại, tiếp nhận thông báo phúc đáp, và nếu có chỉ thị, “trả lại” tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Tham khảo Văn Phòng Bản Quyền Hoa Kỳ để biết những điều khoản về DMCA bằng cách vào xem www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf.

Tuyên Bố Từ Khước Trách Nhiệm

CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN BẢN”, KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VÀO, MINH XÁC HOẶC NGỤ Ý, VỀ THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HAY NHỮNG SẢN PHẨM CÓ TRONG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG LÀM HẠN CHẾ ĐIỀU KHOẢN TRÊN, ELS CÔNG KHAI TUYÊN BỐ TỪ KHƯỚC BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH CÁCH KINH DOANH, TÍNH CÁCH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH CÁCH SỬ DỤNG ÂM THẦM HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HAY ĐẶC QUYỀN KHÁC, KHÔNG CÓ VIRUS MÁY TÍNH, VÀ BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC THỰC HIỆN HAY SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

ELS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA BẠN HOẶC SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN, VÀ KHÔNG BỊ TRỤC TRẶC. ELS KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CỦA BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO ĐĂNG TẢI TRONG CÁC TRANG WEB HOẶC TÍNH CÁCH CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ HAY TIN CẬY CỦA BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO CỦA ELS ĐĂNG TẢI TRONG CÁC TRANG WEB.

ELS KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT RẰNG NHỮNG FILE CÓ SẴN ĐỂ TẢI XUỐNG TỪ CÁC TRANG WEB KHÔNG CÓ VIRUS, WORM, TROJAN HORSE HAY ĐOẠN MÃ KHÁC CÓ THỂ CÓ TÍNH NĂNG LÂY NHIỄM HOẶC PHÁ HOẠI. ELS KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM HAY RỦI RO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Bồi Thường

Bạn đồng ý sẽ bảo vệ, bồi thường, và không gây thiệt hại cho ELS, những sở hữu chủ, các công ty con, thành viên, viên chức, giám đốc, nhân viên và người đại diện của công ty này, từ và chống lại bất cứ yêu cầu bồi thường, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát, và chi phí nào, bao gồm, không chỉ giới hạn vào, lệ phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh từ hoặc có liên quan theo bất cứ cách nào đến việc bạn vào xem hay sử dụng các trang web hoặc nội dung trong đó, hay việc bạn vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Giới Hạn Trách Nhiệm

BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ NHỮNG RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN VÀO XEM VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÓ HOÀN TOÀN THUỘC VỀ BẠN. ELS hay bất cứ một thành phần nào khác tham gia vào việc chế tạo, sản xuất, hay phân phối các trang web hoặc nội dung trong đó sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào dù là trực tiếp, gián tiếp, do tai nạn, đặc biệt, để làm gương, do hậu quả hoặc những thiệt hại khác, BAO GỒM VIỆC BỊ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HAY MẤT DANH TIẾNG, DỊCH VỤ BỊ GIÁN ĐOẠN, MÁY TÍNH BỊ HƯ HỎNG HOẶC HỆ THỐNG BỊ TRỤC TRẶC HAY PHÍ TỔN ĐỂ THAY THẾ CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng này hay từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web hay nội dung trong đó, cho dù dựa vào sự cam kết, hợp đồng, sai sót (kể cả do bất cẩn), sự bất cẩn, trách nhiệm của sản phẩm hoặc bất cứ một lý thuyết nào khác theo luật định, và cho dù ELS đã được thông báo về việc sự thiệt hại đó có thể xẩy ra hay không, ngay cả nếu một biện pháp giảm nhẹ thiệt hại có giới hạn quy định trong đây bị kết luận là không đáp ứng được mục đích chính của nó. ELS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT CỨ MỘT BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA ĐÃ TẢI LÊN HOẶC TẢI XUỐNG TỪ CÁC TRANG WEB. Không có trường hợp nào mà trách nhiệm tổng hợp của ELS phát sinh từ hoặc có liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng này hay từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web, hay nội dung trong đó sẽ nhiều hơn hai mươi lăm mỹ kim (25 USD).

Một số khu vực tư pháp không cho phép miễn trừ trách nhiệm cho một số loại thiệt hại. Vì vậy, một số giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn trong trường hợp bị luật cấm. Trong trường hợp đó, trách nhiệm của ELS sẽ được giới hạn ở mức độ tối đa theo luật định.

Nếu bạn không hài lòng với bất cứ phần nào trong các trang web, hoặc với Các Điều Khoản Sử Dụng này hay bất cứ chính sách nào khác áp dụng cho các trang web, thì biện pháp giải quyết duy nhất và độc nhất của bạn là ngưng sử dụng các trang web. Biện pháp giải quyết duy nhất và độc nhất này riêng biệt và độc lập với bất cứ điều khoản nào khác giới hạn trách nhiệm của ELS hoặc những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại cho bạn.

Luật Thích Ứng

Các trang web của chúng tôi được kiểm soát bởi ELS ở New Jersey, USA. Bằng cách sử dụng các trang web, bất luận bạn sống hay đang ở đâu trên thế giới, bạn đồng ý rằng Các Điều Khoản Sử Dụng này và bất cứ quyết định nào có liên quan sẽ tuân theo luật pháp của Tiểu Bang New Jersey bất luận đến sự mâu thuẫn của các điều khoản luật. Khu vực tư pháp duy nhất và là cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định về những vấn đề liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang ở New Jersey, và mỗi bên trong đây đều không phản đối việc khu vực tư pháp và cơ quan có thẩm quyền xét xử là những tòa án này.

Chấp Nhận

Bằng cách sử dụng các trang web, người dùng chấp nhận và phải lệ thuộc vào những điều khoản và điều kiện quy định trong phần Các Điều Khoản Sử Dụng này vốn chi phối tất cả mọi cách sử dụng và mọi kết quả từ việc đó.

Sửa Đổi

ELS có toàn quyền thực hiện những sự thay đổi cho các trang web và cho những điều khoản và điều kiện quy định trong phần Các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi Các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi sẽ đăng tải sự sửa đổi đó trong các trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web đồng nghĩa với bạn chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào trong Các Điều Khoản và Điều Kiện.

Những Điều Khoản Khác

Nếu có bất cứ phần nào của Các Điều Khoản Sử Dụng bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, thì phần đó sẽ được xem như là tách biệt và sẽ không làm ảnh hưởng đến tính cách có hiệu lực và có thể thực thi của những điều khoản còn lại. Các Điều Khoản Sử Dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa ELS và bạn liên quan đến các trang web.

Cảnh Báo:

BẤT CỨ CÁCH SỬ DỤNG NÀO ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB CỦA ELS MÀ VI PHẠM NHỮNG QUY TẮC NÀY ĐỀU CẤU THÀNH HÀNH VI XÂM NHẬP TRÁI PHÉP VÀ/HOẶC SỰ VI PHẠM QUYỀN HẠN CỦA ELS VÀ CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN VIỆC BẠN BỊ KHỞI KIỆN.