Thành thạo tiếng Anh thương mại quốc tế với khóa học - ELS 

Các Chương Trình Tiếng Anh

Chương Trình Giao Tiếp Thương Mại


Đạt được những mục tiêu nghề nghiệp và củng cố trình độ tiếng Anh của bạn qua các chương trình Giao Tiếp Thương Mại!

Hoa Kỳ

Tiếng Anh Thương Mại - Hoa Kỳ

Phát triển những kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cần thiết để cạnh tranh trong môi trường thương mại thế giới.

Tiếng Anh Quản Trị - Hoa Kỳ

Cải thiện trình độ tiếng Anh trong công việc của bạn với khóa học Tiếng Anh Quản Trị.

Tiếng Anh Chuyên Sâu - Hoa Kỳ

Nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn qua chương trình Tiếng Anh Chuyên Sâu được thiết kế riêng, học một thầy một trò.

Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu - Hoa Kỳ

Đạt được kết quả tối đa qua chương trình giảng dạy chuyên sâu, một thầy một trò Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu.

Canada

Tiếng Anh cho Người Đi Làm - Canada

Phát triển những kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cần thiết để cạnh tranh trong môi trường thương mại thế giới.

Tiếng Anh Quản Trị - Canada

Cải thiện trình độ tiếng Anh trong công việc của bạn với khóa học Tiếng Anh Quản Trị.

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu - Canada

Nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn để chuẩn bị cho sự thành công về chuyên môn bằng chương trình Tiếng Anh Chuyên Sâu và Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu của ELS.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên