English Language Courses that Facilitate US University Admissions - ELS 

Các Chương Trình Tiếng Anh

Các Chương Trình Thi và Chuẩn Bị Thi Cử


Học những bí quyết chuẩn hóa quý giá để làm bài thi, thực hành kỹ năng ngôn ngữ, và cải thiện sự tự tin của bạn qua các Chương Trình Thi và Chuẩn Bị Thi Cứ của ELS.

Hoa Kỳ

Bài thi đầu (PAT) vào ELS - Hoa Kỳ

Đánh giá kiến thức tiếng Anh, định lượng thời gian cần thiết để học tại ELS và tìm chương trình bạn đủ tiêu chuẩn học.

TOEIC® - Mỹ

Bài thi này được chấp nhận rộng rãi ở các công ty và cơ quan chính phủ trên thế giới như là minh chứng về năng lực tiếng Anh.

IELTS USA

Bài thi có hai dạng, Phổ thông và Học thuật, và dành cho những sinh viên muốn theo học tại trường cao đẳng hoặc đại học yêu cầu điểm IELTS.

TOEFL iBT® - Mỹ

Thực hiện bài thi trực tuyến, được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của người không bản xứ muốn theo học tại trường đại học hoặc cao đẳng yêu cầu TOEFL.

Canada

Chuẩn Bị Thi IELTS - Canada

Tự tin thi IELTS bằng khả năng tiếng Anh và kỹ năng làm bài thi của bạn.

Chuẩn Bị Thi TOEFL iBT® - Canada

Tự tin thi TOEFL iBT.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên