Chứng nhận Chất lượng các Trung tâm Ngôn ngữ ELS - Tin tức - ELS 

Cấp Phép

Các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS đều được cấp phép bởi cơ quan thẩm quyền quản lý ở mỗi quốc gia mà trung tâm đó hoạt động. 

Ở Hoa Kỳ:

Các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS ở Hoa Kỳ được cấp phép bởi Hội Đồng Cấp Phép Giáo Dục & Huấn Luyện Liên Tục (ACCET) – cơ quan cấp phép quốc gia được liệt kê bởi Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ. Các trường của ELS được phê chuẩn để cung cấp những chương trình sau đây: Các Chương Trình Chuyên Sâu, Chương Trình Bán Chuyên Sâu, Chương Trình Dự Bị Toàn Diện cho TOEFL® iBT, Chương Trình Khám Phá Hoa Kỳ, các Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Chương Trình CELTA và các Chương Trình Đặc Biệt. Chiếu theo luật Liên Bang trường này được phép ghi danh cho học sinh là người nước ngoài không thuộc diện di trú.

Hội Đồng Giáo Dục và Huấn Luyện Liên Tục Cấp Phép

 

Công ty ELS Educational Services, Inc. đã được chứng nhận bởi AIRC (Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Hoa Kỳ), là tổ chức chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các cơ quan Tuyển Sinh Quốc Tế cung cấp một mức độ dịch vụ chuyên môn, kiến thức chuyên biệt và sự liêm chính được duy trì đáp ứng sự kỳ vọng của các trường cao đẳng, đại học và sau trung học được cấp phép ở Hoa Kỳ. ELS là một tổ chức thành viên sáng lập của AIRC và là một trong những tổ chức đầu tiên được chứng nhận. Những lời nhận xét về ELS từ Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Hoa Kỳ: Bấm vào đây

 

Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Hoa Kỳ

 

Ở Canada:
Các địa điểm và chương trình ở Canada được cấp phép bởi Cơ Quan Quản Lý Ngôn Ngữ Canada

 

Cơ Quan Quản Lý Ngôn Ngữ Canada

 

Thành Viên Chuyên Nghiệp
Các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS và ban nhân viên là thành viên của:

Hiệp Hội Các Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Hoa Kỳ

 

Hiệp Hội Quản Trị Giáo Dục Quốc Tế

 

Hiệp Hội Nhà Giáo Quốc Tế

 

Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Hoa Kỳ

 

Hiệp Hội Các Tổ Chức Du Học Ngôn Ngữ

 

Cơ Quan Đặc Trách Giáo Dục Tư Thục Sau Cấp Hai

Mục đích của Cơ Quan, vốn trực thuộc Bộ Đặc Trách Vấn Đề Người Tiêu Dùng California, là để quản lý những tổ chức giáo dục tư thục sau cấp hai có cung cấp dịch vụ giáo dục ở California.
Mọi thắc mắc của học sinh về việc ghi danh mà chưa được giải đáp thỏa đáng bởi tổ chức giáo dục có thể gởi đến Cơ Quan Đặc Trách Giáo Dục Tư Thục Sau Cấp Hai ở số 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, CA 95833; Số Hộp Thư 980818 West Sacramento, CA 95798-0818

Trang web: www.bppe.ca.gov
Số điện thoại: (888) 370-7589
Số fax: (916) 263-1897

 

Học sinh hay bất cứ người dân nào đều có thể nộp đơn khiếu nại tổ chức này với Cơ Quan Đặc Trách Giáo Dục Tư Thục Sau Cấp Hai bằng cách gọi số (888) 370-7589 hoặc bằng cách điền vào đơn khiếu nại, có thể lấy về từ trong trang web của cơ quan này

2016 ELS Annual Report

2019 ELS California Catalog

Performance Fact Sheet - Berkeley

Performance Fact Sheet - Hollywood

Performance Fact Sheet - La Verne

Performance Fact Sheet - San Diego

Performance Fact Sheet - San Francisco Downtown

Performance Fact Sheet - San Francisco North Bay

Performance Fact Sheet - Santa Monica

Performance Fact Sheet - Santa Rosa

Performance Fact Sheet - Silicon Valley

Performance Fact Sheet - Thousand Oaks

Refund Policy - California Centers 

 

Các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS được phê chuẩn bởi Ban Đặc Trách Các Trường Thương Mại và Dạy Nghề Tư Thục của Hội Đồng Giáo Dục Bậc Cao Illinois.

Mọi khiếu nại đối với các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS ở Illinois (Chicago, Romeoville, DeKalb) có thể gởi đến Hội Đồng Giáo Dục Bậc Cao Illinois tại địa chỉ sau đây: 

Illinois Board of Higher Education (Hội Đồng Giáo Dục Bậc Cao Illinois)
Attn: (Về Việc:) Student Complaint Division (Ban Đặc Trách Khiếu Nại Của Học Sinh)
1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 33
Springfield, IL 62701